Skip to main content
Liên kết mở lớp đào tạo nghề cho lao động Nông Thôn.

Cao Lộc: Đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm 2022 đến nay, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Cao Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lễ hội chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc được công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia

Lễ hội chùa Bắc Nga, huyện Cao Lộc được công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia

 

 

 

Đại hội công đoàn cơ sở xã Gia Cát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đại biểu hội Nông Dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028

THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM CẤP HUYỆN

TRẺ EM XÃ GIA CÁT THAM GIA DIỄN ĐÀN TRẺ EM CẤP HUYỆN

Hội nghị sơ kết hội nông dân về mô hình liên kết sản xuất trên địa bàn xã Gia Cát

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỘI NÔNG DÂN TỈNH VỀ MÔ HÌNH LIÊN KẾT SẢN XUẤT

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nghĩa vụ năm 2023

Vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú...trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRONG BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ.

Tổ chức họ tập quán triệt nghị quyết

Tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TRung ương Đảng khóa XIII

       Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày

Subscribe to Tin hoạt động

About