Skip to main content

Vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ nhân ưu tú...trong bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể

VINH DỰ NHẬN GIẤY KHEN NGHỆ NHÂN ƯU TÚ TRONG BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ.

 Sáng ngày 23/11/2022. Tại trung văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức trao giấy khen vinh danh nghệ nhân ưu tú trong bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, trong đó xã Gia Cát vinh dự có 3 cá nhân được khen thưởng. 

12345

 

About