Skip to main content

Hưởng ứng tuần lễ Áo Dài Việt Nam

 

𝐇ưở𝐧𝐠 ứ𝐧𝐠 “𝐓𝐮ầ𝐧 𝐥ễ Á𝐨 𝐝à𝐢” 𝐯à 𝐤ỷ 𝐧𝐢ệ𝐦 𝟏𝟏𝟑 𝐧ă𝐦 𝐧𝐠à𝐲 𝐐𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐏𝐡ụ 𝐧ữ (𝟖/𝟑), 𝐧𝐠à𝐲 𝐐𝐮ố𝐜 𝐭ế 𝐇ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡ú𝐜 (𝟐𝟎/3)

Á𝐨 𝐝à𝐢 𝐥à 𝐛𝐢ể𝐮 𝐭ượ𝐧𝐠 𝐯ă𝐧 𝐡ó𝐚 𝐠ắ𝐧 𝐥𝐢ề𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐡ì𝐧𝐡 ả𝐧𝐡 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐓𝐫ả𝐢 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐡ă𝐧𝐠 𝐭𝐫ầ𝐦 𝐯à 𝐩𝐡á𝐭 𝐭𝐫𝐢ể𝐧, 𝐜𝐡𝐢ế𝐜 á𝐨 𝐝à𝐢 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐧𝐠ừ𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐲 đổ𝐢 𝐧𝐡ư𝐧𝐠 𝐯ẫ𝐧 𝐠𝐢ữ đượ𝐜 𝐧é𝐭 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐭𝐡ố𝐧𝐠. 𝐊𝐡ơ𝐢 𝐝ậ𝐲 𝐧𝐢ề𝐦 𝐭ự 𝐡à𝐨 𝐯à 𝐠ó𝐩 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐭ô𝐧 𝐥ê𝐧 𝐯ẻ đẹ𝐩 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐥ị𝐜𝐡, 𝐝ị𝐮 𝐝à𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ 𝐕𝐢ệ𝐭.
 N𝐡ằ𝐦 𝐤𝐡ơ𝐢 𝐝ậ𝐲 𝐧𝐢ề𝐦 𝐭ự 𝐡à𝐨, 𝐭𝐫á𝐜𝐡 𝐧𝐡𝐢ệ𝐦 𝐠𝐢ữ 𝐠ì𝐧, 𝐩𝐡á𝐭 𝐡𝐮𝐲 𝐝𝐢 𝐬ả𝐧 𝐯ă𝐧 𝐡ó𝐚 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐠ó𝐩 𝐩𝐡ầ𝐧 𝐪𝐮ả𝐧𝐠 𝐛á 𝐠𝐢á 𝐭𝐫ị, 𝐯ẻ đẹ𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐲ề𝐧 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐭à á𝐨 𝐝à𝐢 𝐠ắ𝐧 𝐯ớ𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ 𝐕𝐢ệ𝐭 𝐍𝐚𝐦. 𝐇ộ𝐢 𝐋𝐇𝐏𝐍 xã Gia Cát 𝐩𝐡á𝐭 độ𝐧𝐠 𝐭ớ𝐢 𝐜á𝐧 𝐛ộ, 𝐡ộ𝐢 𝐯𝐢ê𝐧 𝐩𝐡ụ 𝐧ữ 𝐜ù𝐧𝐠 𝐡ưở𝐧𝐠 ứ𝐧𝐠 𝐬ự 𝐤𝐢ệ𝐧 𝐧𝐡ằ𝐦 𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐨ả 𝐬â𝐮 𝐫ộ𝐧𝐠 𝐡ơ𝐧 𝐭𝐫ê𝐧 đị𝐚 𝐛à𝐧!

1

 

23

 

About