Skip to main content

Tổ chức họ tập quán triệt nghị quyết

Tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TRung ương Đảng khóa XIII

       Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TU ngày 18/7/2022 của Thành ủy Lạng Sơn về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

      Ngày 21/7/2022, Tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban  Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại điểm cầu xã tham gia có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy xã, Phó bí thư  Đảng ủy xã, UB MTTQ và các đoàn thể xã, các đồng chí CBCC xã, Bí thư chi bộ 10 thôn, 03 trường học.

 

About